Personuppgiftspolicy

[Refunder Scandinavia AB, org. nr 556885-1884], (”Refunder”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar då du prenumererar på nyhetsbrev från Campadre eller besöker hemsidan (www.campadre.se).

1. Introduktion

Vår personuppgiftsbehandling präglas av laglighet, korrekthet och öppenhet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och beskriver hur du som prenumerant på vårt nyhetsbrev eller besökare av vår hemsida kan tillvarata dina rättigheter. Läs denna personuppgiftspolicy noggrant för att lära dig mer om vår personuppgiftsbehandling. Har du frågor om denna policy, vår personuppgiftsbehandling eller dina rättigheter kan du kontakta oss via [email protected] 

2. Cookies

Vi använder ett fåtal cookies på vår hemsida för att säkerställa en hög nivå av stabilitet och säkerhet, för att samla in information om hur vår hemsida används, samt för att utveckla och förbättra våra tjänster. Cookies är små textfiler som sparas lokalt i din webbläsare. Du har i samband med att du besökte vår hemsida informerats om användningen av cookies. Du kan när som helst själv bestämma vilka cookies du samtycker till genom att ändra dina cookie-inställningar. Om du önskar mer information om hur vi använder cookies och vad vi använder dem till kan du läsa vår cookie policy här cookies

3. Vilka personuppgifter vi behandlar, hur vi behandlar personuppgifterna och varför

Nedan beskrivs vilken personuppgiftsbehandling vi utför i samband med att du prenumererar på vårt nyhetsbrev, dvs. vilka uppgifter vi samlar in, hur vi behandlar dem och för vilka syften. Som en del av att du prenumererar på vårt nyhetsbrev har du också samtyckt till den behandling som framgår nedan. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, vilket framgår närmare av punkten 4.1 nedan.

Ändamål 1
För att kunna skicka marknadsföringserbjudanden till dig i form av email och sms. 

Behandlingar som utförs 
•    Insamling, strukturering, lagring och användning av dina uppgifter för att kunna skicka direktmarknadsföring till dig från våra egna kanaler (campadre.se, refunder.se, bast-i-test.se)
•    Analys av användardata, dvs. hur du har interagerat med hemsidan och nyhetsbrevet, för att bedöma vad du är intresserad av och därefter kunna skicka dig erbjudanden.
•    Analys av besökare för sortering i kundsegment, dvs. att vi försöker kategorisera dig utifrån vad personer med liknande intressen och interaktion med oss har gillat.

Kategorier av personuppgifter
•    Namn
•    Kön
•    Kontaktuppgifter
•    Användardata, dvs. information om hur du har interagerat med hemsidan och våra nyhetsbrev (tex om du har öppnat ett nyhetsbrev).

Kategorier av mottagare
Rule - Plattform för att kunna skicka ut emails

Laglig grund
Med ditt samtycke (i enlighet med art. 6.1 (a) GDPR).

Lagringsperiod
Så länge du samtycker till behandlingen och inte motsatt dig fortsatt behandling

Ändamål 2
För att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter och för att försvara oss mot rättsliga anspråk

Behandlingar som utförs 
•    Lagring och användning av uppgifter i enlighet med bokföringslagen (1999:1078)
•    Lagring och användning av uppgifter i enlighet med annan tillämplig lagstiftning
•    Lagring och annan användning av uppgifter som är nödvändig för att försvara oss mot rättsliga anspråk

Kategorier av personuppgifter
•    Namn
•    Kontaktuppgifter
•    Uppgifter som du har delat mig dig av eller som vi har samlat in som en del av att du har använt våra tjänster eller annars interagerat med oss.

Kategorier av mottagare
•    Myndigheter
•    Våra juridiska och ekonomiska rådgivare (t.ex. advokater och revisorer)

Laglig grund
Fullgörande av en rättslig förpliktelse (i enlighet med art. 6.1 (c) GDPR), eller berättigat intresse (i enlighet med art. 6.1 (f) GDPR) då vårt intresse av att kunna försvara oss mot ett rättsligt anspråk överväger den registrerades rättigheter.

Lagringsperiod
Uppgifterna sparas i upp till sju år i enlighet med bokföringslagen (1999:1078), alternativt så länge som krävs i annan tillämplig lagstiftning. För att försvara oss mot ett rättsligt anspråk kan vi komma att spara uppgifter inom ramen för vår verksamhet så länge dessa uppgifter rimligen behövs för att vi ska kunna försvara oss.


4. Dina rättigheter

4.1 Rätt att dra tillbaka ditt samtycke
Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till att ta emot våra nyhetsbrev, eller till annan behandling för vilken du har lämnat samtycke. För att sluta prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du klicka på avprenumereringslänken  som finns i slutet av varje mejl. För att blocka cookies vi använder kan du ändra dina cookieinställningar, läs mer här cookies . Du kan också mejla oss för att dra tillbaka ditt samtycke till alla typer av behandling via [email protected] . Om du drar tillbaka ditt samtycke kommer vi omedelbart att radera dina personuppgifter. 

4.2 Rätt att begära utdrag av dina personuppgifter 
Du har rätt att begära ett utdrag som visar om vi behandlar dina personuppgifter eller inte. Om vi behandlar dina uppgifter kommer du få information om vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, vad personuppgifterna används till, hur länge uppgifterna kommer att sparas, vilka personuppgifterna har delats med och varifrån uppgifterna kommer. Det kan finnas omständigheter som medför att information inte ska lämnas ut, till exempel på grund av bestämmelser i annan lagstiftning eller att ett utlämnande av informationen medför nackdelar för andra. I vissa fall kan vi också vägra att tillhandahålla en kopia på uppgifterna, till exempel om du gör så kallade ogrundade eller orimliga begäranden, till exempel begär att få tillgång ett flertal gånger under kort tid. I sådana fall kommer vi informera dig om detta.

4.3 Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att begära att få del av de personuppgifter vi behandlar om dig med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal i ett lättillgängligt och maskinläsbart format i syfte att överföra dessa till en annan tjänsteleverantör (dataportabilitet).

4.4 Rätt till invändning mot behandlingen
Du har rätt att invända mot sådan personuppgiftsbehandling som grundas på en intresseavvägning enligt art. 6.1 (f) GDPR. Vi kommer då enbart att fortsätta att behandla uppgifterna om vi kommer fram till att det finns avgörande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

4.5 Rätt till radering
Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter. Om du begär radering av dina personuppgifter kommer vi att genomföra en bedömning av huruvida vi anser att uppgifterna kan raderas. Vi kommer omedelbart att radera dina personuppgifter i följande fall:
•    Om du drar tillbaka ditt samtycke till en behandling för vilken vi har erhållit ditt samtycke och vi saknar laglig grund för att fortsätta behandla uppgifterna,
•    Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,
•    Om du invänder mot behandling som sker med stöd av en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse, samt
•    Om vi behandlar dina personuppgifter i strid med tillämplig lagstiftning (inklusive GDPR och annan tillämplig lagstiftning).
Vi vill göra dig uppmärksam på att vi inte kan radera dina personuppgifter i det fall raderingen strider mot en rättslig förpliktelse som åvilar oss.

4. 6 Rätt att framföra klagomål 

Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss. Vi uppmanar dig emellertid alltid att i första hand kontakta oss vi [email protected]

Om du vill använda dig av någon av dina rättigheter enligt ovan kan du vända dig till oss via [email protected]

5. Hur vi delar dina personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med andra på sätt som framgår under avsnitt 3 ovan samt vad som i övrigt anges nedan.
Samtliga överföringar av personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden omfattas av personuppgiftsbiträdesavtal genom vilka våra personuppgiftsbiträden åläggs samma skyldigheter som åvilar oss under denna personuppgiftspolicy. Du kan ta del av vår vid var tid gällande lista över personuppgiftsbiträden här

Vid en försäljning, avyttring eller annan överföring av hela eller någon del av vår verksamhet kan dina personuppgifter komma att delas med en köpare eller potentiell köpare, vilka således kan komma att behandla dina personuppgifter för motsvarande ändamål som framgår av denna personuppgiftspolicy.

5.1 Överföring  av dina personuppgifter utanför EU/EES
Vår ambition är att endast behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Vi är noggranna med att välja personuppgiftsbiträden som kan garantera lagring och annan behandling inom EU/EES. Det kan emellertid uppstå situationer då det är omöjligt, opraktiskt eller oskäligt att använda ett personuppgiftsbiträde inom EU/EES. I den mån vi använder personuppgiftsbiträden med lagring eller annan behandling utanför EU/EES försöker vi i första hand se till att de länder där dessa personuppgiftsbiträden är belägna omfattas av ett adekvansbeslut från EU-kommissionen. Du kan se vilka länder som omfattas av ett adekvansbeslut från EU-kommissionen på Kommissionens hemsida: https://ec.europa.eu/.
Om dina personuppgifter överförs till ett tredje land för vilket EU-kommissionen inte utfärdat ett adekvansbeslut, kommer vi att säkerställa att det aktuella personuppgiftsbiträdet omfattas av EU-kommissionens standardavtalsklausuler avseende överföring till tredje land. Du har rätt att begära en kopia av de standardavtalsklausuler vi ingått med våra personuppgiftsbiträden, vilket du kan göra genom att kontakta oss via [email protected]
Du kan även läsa EU-kommissionens standardavtalsklausuler på EU-kommissionens hemsida: https://ec.europa.eu/.
Du kan ta del av vår vid var tid gällande lista över personuppgiftsbiträden och var dessa är lokaliserade här
Denna personuppgiftspolicy uppdaterades senast den 29e September 2022